• Malaria parasite microscopy
 • Microfilaria microscopy
 • Aspirated fluid for parasites
 • Sputum for Pneumocystitis jiroveci
 • Sputum for Paragonimus westermani
 • Scoth tape (Pinworm) 
 • HVS for Trichomonas vaginalis
 • Blood for Leishmania speices
 • Identification of worm
 • Identification of insect
 • ICT Malaria (Antigen)
 • ICT Microfilaria (Antibody)
 • ICT Toxoplasma gondii Ab
 • IHA (Entamoeba histolytica)
 • IHA (Echinococcus granulosus)
 • Toxoplasma gondii IgG (ELISA)
 • Toxoplasma gondii IgM (ELISA)
 • Echinococcus granulosus IgG (ELISA)
 • Stool for Routine Examination
 • Kato-Katz thick smear
 • Stool for concentration techinique
 • Stool for occult Blood
 • Stool for reducing sugar
 • Stool for Cryptosporidium parvum
 • Stool for Entamoeba histolytica Ag (ELISA)